Bëhu Vullnetar me CID

 

Bëhu Vullnetar me CID 

Puna vullentare është një nga vlerat themelore që CID-i promovonë përgjatë ekzistencës së tij dhe udhërrëfyes drejt punës në bashkësi.

Çka do të thot të jeshë Vullnetar në CID ?

Të bësh punë vullnetare me CID-in nënkupton të kontriboni drejt një kauze që ka për qëllim ndërtimin e vlerave të përbashkëta, shoqëri interkulturore njëherit dhe angazhim qytetar në bashkësinë tuaj lokale.

Çfar aktivitete CID-i organizon ?

CID për të rinjtë ofron mundësi për punë vullnetare përmes angazhimit në aktivitete që kanë për qëllim inkurajimin dhe nxitjen e të rinjëve të kyçen në dialog ndërkulturor dhe angazhim qytetar. Këto aktivitete përbëhen nga aktivitete të qendrës rinore МultiКулти (punëtori, aktivitete të lira, sport, natë filmi, etj.) dhe aktivitete tjera që i angazhojnë të rinjtë në zhvillimin e kompetencave të tyre qytetare dhe interkulturore (CID Akademia, Programa Vullentare etj.).

 

Kush mund të jetë vullnetar i CID-it?

Çdo person i ri ndërmjet 14 dhe 20 vjetë që dëshiron të ndihmojë në realizimin e aktivitetve në bashkësinë lokale ë Kumanovë.

Si mund të bëheni vullnetar i CID-it?

 Regjistrohuni në online formën për vullnetar dhe mundësitë tjera që i ofron CID-i dhe Qendra Rinore МultiKулти