Rajoni Verilindor vlerësohet mirë për informacionin organizativ, por dobët në monitorim dhe vlerësim

Si pjesë e Projektit të USAID -it për Pjesëmarrjen Qytetare, Qendra për Dialogun Ndërkulturor CID, në bashkëpunimi me Fondacionin Metamorphosis ju informon se ka kryer matje të transparencës së vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë Veriore. Në procesin e kryerjes së hulumtimit u përfshinë 8 organizata lokale të shoqërisë civile: Agtis - Prilep, Qendra për dialog ndërkulturor Kumanovë, Fondacioni për zhvillimin e bashkësisë lokale - Shtip, Qendra për inovacionet sociale Blink 42-21 - Shkup, Multikultura - Tetovë, Sky Plus - Strumicë, Agjencia Zhvillimore Lokale - Strugë dhe Quantum Prima - Kavadarci. Hulumtimi për vitin 2021 mbuloi të gjitha 80 komunat dhe Qytetin e Shkupit. Sondazhi u krye nga 1 qershori deri më 15 korrik 2021.

Metodat e hulumtimit ishin duke kontrolluar faqet e internetit të komunave sipas treguesve të përcaktuar dhe një pyetësor i dorëzuar komunave për të konfirmuar gjetjet e marra nga monitorimi online. Metodologjia si burim bazë për mbledhjen e informacionit merr faqet e internetit zyrtare të NJVL -së. Sa i përket rajoneve të planifikimit, në nën-zonën e angazhimit për transparencë dhe llogaridhënie, NJVL-të në rajonin Verilindor janë vlerësuar më të lartat (41%). Lidhur me nën-zonën e informacionit organizativ, NJVL-të në rajonin Verilindor janë vlerësuar shumë (51%). Ndërsa në nën-zonën e monitorimit dhe vlerësimit më të ulëtat e vlerësuar janë komunat në rajonin Verilindor (0%).

Anketa për vitin 2021 tregoi se komunat kanë faqe interneti funksionale, por një pjesë e konsiderueshme e tyre janë zhvilluar në një nivel shumë të ulët. Shumica e komunave nuk punojnë shumë për të përmbushur standardet e transparencës. Rezultatet në fushat tregojnë se NJVL -të zbatojnë standarde të ulëta për konsultim, transparencë, monitorim dhe kontroll në punën e tyre. Edhe pse në raste emergjente është e pashmangshme të zvogëlohet efektiviteti dhe efikasiteti i operacioneve në disa fusha, ai prapëseprapë duhet të jetë i kufizuar në fushëveprim dhe kohë për të shmangur krijimin e një perceptimi negativ tek qytetarët për kompetencën, hapjen dhe transparencën e NJVL -ve.

Komunat duhet të rrisin transparencën në operacionet e tyre, veçanërisht publikimin e të dhënave në lidhje me vendimet e marra nga Kryetari dhe Këshilli, dokumentet strategjike dhe planifikuese, dokumentet për monitorimin dhe matjen e efektivitetit të politikave dhe të dhënave në lidhje me operacionet financiare. Është e nevojshme që komunat të punojnë më shumë për të rritur transparencën dhe për ta bazuar punën e tyre në parimet e transparencës, llogaridhënies dhe pjesëmarrjes, të cilat, të mbështetura nga teknologjitë dhe inovacionet e reja, do të përmirësojnë qeverisjen publike dhe do të forcojnë administratën publike dhe demokracinë. Uebfaqet e komunave duhet të përmbajnë informacion dhe të dhëna më të hollësishme në lidhje me funksionimin e ndërmarrjeve publike të krijuara nga komuna. Rezultatet përfundimtare të hulumtimit të kryer do të shpallen në ditët në vijim.

 

SHËNIM PËR REDAKTORËT

Populli amerikan përmes USAID ka investuar më shumë se 830 milionë dollarë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 1993. USAID është agjencia kryesore ndërkombëtare e zhvillimit ndërkombëtar dhe shtytëse e zhvillimit. Puna e USAID promovon sigurinë kombëtare dhe prosperitetin ekonomik të Shteteve të Bashkuara, pasqyron bujarinë amerikane dhe ndihmon vendet me të cilat punon në rrugën drejt zhvillimit të pavarur dhe të qëndrueshëm. Për më shumë informacion mbi punën e USAID -it në Maqedoninë Veriore, vizitoni faqen tonë të internetit https://www.usaid.gov/north-macedonia dhe na ndiqni në YouTube, Тwitter dhe Facebook.